Řeka Otava

Zlatonosná Otava protéká údolím pod Kašperskými Horami - z Kašperských Hor  k ní máte cca 2 km na její břeh. Pstruhová řeka - jedna z nejkrásnějších v Čechách.

Řeka Otava je po Vltavě, jejímž je levostranným přítokem, druhou největší jihočeskou řekou. Vlévá se do Vltavy pod hradem Zvíkovem v oblasti Orlické přehrady.

Otava vzniká soutokem řek Křemelné a Vydry u Čeňkovy Pily na Šumavě. Za hlavní pramennou větev je považována Vydra, která pramení jako Modravský potok ve výšce okolo 1.200 m n.m. Od soutoku Křemelné s Vydrou protéká Otava úzkým údolím. Říční koryto je balvanité, s četnými peřejemi. Nedaleko od místa vzniku přijímá zleva u Rejštejna svůj první větší přítok, říčku Losenici.

Před městem Sušicí zmírňuje rychlost a rozlévá se do širokého údolí. Dlouhým obloukem obtéká rozlehlou zříceninu hradu Rabí, pokračuje směrem k městu Horažďovicím a odtud již směřuje ke Strakonicím. Tam se do Otavy vlévá zprava její další větší přítok - Volyňka.

Od Strakonic směřuje tok Otavy k městu Písku. Ještě před ním se do ní vlévá zprava řeka Blanice. V Písku překlenuje vodní tok Otavy kamenný most ze 13.století, jeden z nejstarších dochovaných kamenných mostů ve střední Evropě. Od Písku protéká Otava hlubokým a úzkým údolím až k horní části Orlické přehradní nádrže. Posledním větším přítokem Otavy před jejím ústím do Vltavy je Lomnice, jež se do ní vlévá z levéstrany před hradem Zvíkovem.

Otava je jednou z nejoblíbenějších jihočeských vodáckých řek. Sjízdná je prakticky na celém svém toku. Délka jejího toku měřená od pramenů Vydry činí 133 km. Řeka odvodňuje území o rozloze téměř čtyři tisíce kilometrů čtverečních.

Část toku mezi Čeňkovou Pilou a Sušicí zpřístupňuje trasa červené turistické značky. Od Sušice k Horažďovicům vede okolo Otavy trasa zelené značky. Mezi Horažďovicemi a Strakonicemi vede údolím řeky opět trasa červené značky. Z Písku až k Vráži zpřístupňuje Otavu další červená značka. Poslední úsek toku Otavy mezi soutokem s Lomnicí a ústím do Vltavy je přístupný po červené značce z obce Ostrovec, případně od mostu přes Otavu u Zvíkova.

Horní tok Otavy do Sušice bývá sjízdný převážně za jarního tání nebo po větších deštích. Splavnost tohoto úseku také ovlivňuje elektrárna na Vydře při vypouštění akumulační nádrže pod Sedelským vrchem. Intervaly vypouštění probíhají podle vodního stavu v nádrži od 6.00 do 10.00 hod. nebo od 6.00 po celý den. Hranice sjízdnosti úseku Čeňkova pila - Rejnštejn lze posoudit na vodočtu v Rejštejně na ř. km 108,3, který by měl ukazovat min. 75 cm. Pro úsek z Rejštejna do Sušice by měl stačit údaj min. 70 cm na stejném vodočtu. Bezproblémové splutí zbývajícího "letního" úseku ze Sušice do Písku nebo k ústí umožní stav 50 cm na vodočtu v Katovicích (ř. km 60,9). Tato část řeky je splavná většinou po celý rok s výjimkou dlouhotrvajících veder. Na horním toku do Rejštejna je třeba dobré vybavení a zkušené jezdce. Při stavu nad 120 cm na vodočtu v Rejštejně je řeka velmi obtížná. Nebezpečný je jez na Křemelce ve Strakonicích.

Otava je poměrně dobře přístupná po silnici, takže pokud přepravujeme lodě autem, zahájit nebo ukončit plavbu lze prakticky kdekoliv (mimo NP Šumava). Od Sušice také téměř nepřetržitě sleduje řeku železnice, která umožňuje zahájit plavbu v Sušici a ukončit ji veStrakonicích nebo Písku. Motorizovaní vodáci také končí v Katovicích, na soutoku s Blanicí u Putimi, Štěkni nebo v kempu pod Vráží. Rychlost plavby se v horním úseku k Sušice pohybuje mezi 6-7 km/h, na zbývajícím toku 4-5 km/h. Celou Otavu lze splout za 4 až 5 dní. Tok Otavy mezi Čeňkovou pilou a Rejštejnem leží na území NP Šumava, kde je plavba časově omezena. Tento říční úsek je povoleno splouvat (obdobně jako na Vltavě) pouze v období od 15.3 do 31.10., a to v denní době od 8.00 do 18.00 hod, a je zakázáno nastupování a vystupování na břehy mimo vybraná místa (soutok - pravý břeh, Pavlova louka - pravý břeh, sil. Most Rejštejn - pravý břeh).

Vydejte se na putování po řece Otavě a staňte se vodáky. Spěchat nemusíte, celá řeka se dá splout sice za 4 - 5 dní, ale chcete-li poznat i okolí, je dobré počítat s celým týdnem. Konečně uvidíte známá i neznámá místa z úhlů, které se Vám ze břehu nenabídnou, peřejky budou bublat a voda šplouchat pod Vaší lodí. Doslova a do písmene budete spjatí s řekou, přírodou a životem kolem ní. Po první plavbě z vás budou vodáci a pozdrav ahoj Vám pokaždé připomene jednu z Vašich nejkrásnějších dovolených. Vyberte si některou z osvědčených tras, která bude nejvíce vyhovovat. Vašim možnostem.